Wstęp Deklaracji

Dolnośląski Zespół Szkół Specjalnych przy Wielospecjalistycznym Szpitalu w Miliczu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej http://dzssmilicz.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://dzssmilicz.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2017-09-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-03-01.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych

- mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

- dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi

część plików  nie  jest  dostępnych  cyfrowo

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez instytucję.

Skróty klawiaturowe

Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie serwisu. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak w łatwy sposób powiększyć lub pomniejszyć treść wyświetlaną na ekranie przejdź do strony: Powiększanie i pomniejszanie stron w systemie Windows.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Tel 797307747. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl).

Dostępność architektoniczna

  1. Parter budynku częściowo jest dostępny jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Wejście znajduje się od strony ulicy, w celu przywołania pracownika szkoły można skorzystać z pośrednictwa  personelu medycznego zatrudnionego w Psychiatrycznej izbie przyjęć lub nawiązać kontakt telefoniczny pod nr 797307747. Szkoła znajduje się na parterze.
  2. Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze budynku szkoły w każdej sprawie. 
  3. Szkoła nie posiada wyznaczonych miejsc parkingowych. 

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego 

Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego. 

W dniu 15 października 2019 r. nasi uczniowie będą mogli spróbować swoich sił w kodowaniu. Nasza szkoła, w ramach rozwijania kompetencji informatycznych weźmie udział w Europejskim Tygodniu Kodowania. Code Week to społeczna inicjatywa, w ramach której europejskie państwa „ścigają się” w liczbie zorganizowanych wydarzeń związanych z programowaniem. Akcja co roku organizowana jest na terenie całej Europy i dedykowana wszystkim, którzy chcą rozpocząć lub kontynuować przygodę z programowaniem. To świetna okazja, by zacząć zabawę z grami logicznymi, prostą grafiką komputerową, czy robotyką. Idea jest prosta – każdy, kto chce się włączyć, może zorganizować własne wydarzenie i zgłosić je tutaj: events.codeweek.eu. Zapraszamy

                                                                                                                        Wrocław 2019-09-16

Drodzy Rodzice!

Z radością informuję, że szkoły, przedszkola i placówki na Dolnym Śląsku pracują normalnie, panuje w nich spokój, ład i porządek.

Podwójny rocznik złożony z absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych
z powodzeniem zmieścił się w liceach ogólnokształcących, technikach i szkołach branżowych. Trudno by było inaczej, skoro organy prowadzące (wśród nich lwią część stanowią samorządy) przygotowały w poszczególnych typach szkół więcej miejsc niż uczniów. Wszystkim osobom zaangażowanym w tę dwukrotnie intensywniejszą rekrutację należą się serdeczne podziękowania. Miejsc starczyło
z kilku powodów - niż demograficzny od kilkunastu lat dotykał szkoły dolnośląskie (to przyczyna najważniejsza), wygaszone zostały gimnazja w zespołach szkół, część budynków gimnazjalnych została przeznaczona na potrzeby szkół ponadpodstawowych, w niektórych szkołach zaadaptowano dodatkowe pomieszczenia. Tak jak w poprzednich latach najlepsi uczniowie dostali się do szkół pierwszego wyboru, ci ze słabszymi wynikami do szkół drugiego i trzeciego wyboru.

Z danych zebranych przez Kuratorium Oświaty od dyrektorów szkół na dzień
9 września br. wynika, że spośród 402 szkół ponadpodstawowych w 72 zajęcia dydaktyczne (lekcje) kończą się później, w 27 wcześniej niż rok temu. 82 szkoły kończą zajęcia po godzinie 16.00, wśród nich w 32 szkołach zajęcia po godz. 16.00 odbywa tylko jeden oddział i to najczęściej tylko w jednym dniu tygodnia. Wśród działających w bieżącym roku szkolnym 402 dolnośląskich szkół ponadpodstawowych wydłużona organizacja zajęć dotyczy  od 7% (28 szkół,
w których co najmniej 2 oddziały przez większość dni tygodnia kończą naukę po godz. 16.00) do 20 % (82 szkoły kończące zajęcia po godz. 16.00). W ubiegłym roku było to odpowiednio od 5% (18 z 363 działających wówczas szkół) do 16,5% (60
z 363 szkół). W ubiegłym roku 13 szkół kończyło pracę po godz. 18.00, w tym roku jest to 19 szkół. Późne kończenie zajęć dotyczy głównie szkół kształcących
w zawodach (technika, szkoły branżowe) i sportowych, a powodem jest zbyt mała liczba specjalistycznych pracowni i obiektów sportowych.

W trakcie rekrutacji część osób życia publicznego i część mediów prorokowała „armagedon” i „apokalipsę” w szkołach ponadpodstawowych po przyjęciu podwójnego rocznika. Te kasandryczne zapowiedzi, bałamutne w treści i histeryczne w formie nie spełniły się. Powyższe dane udowadniają, że żaden „armagedon” ani żadna „apokalipsa” w oświacie dolnośląskiej nie nastąpiły. Sprawdziły się za to przewidywania i zapowiedzi Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.

Pragnę poinformować, że Kuratoriom Oświaty monitoruje sytuację kadrową
w szkołach, przedszkolach i placówkach na Dolnym Śląsku. Obecnie mamy zatrudnionych 48 tysięcy nauczycieli (od kilku lat liczba nauczycieli rośnie; rośnie liczba nauczycieli pełnozatrudnionych, maleje natomiast liczba nauczycieli niepełnozatrudnionych). Na dzień 9 września br. dyrektorzy wykazali braki
w zatrudnieniu w 365 szkołach/przedszkolach/placówkach na 3031 działających. Dyrektorzy poszukują 680 nauczycieli (136 na pełny etat, pozostałych na pojedyncze godziny). Zajęcia i stanowiska, w przypadku których najczęściej występują trudności z zatrudnieniem nauczycieli z kwalifikacjami, to przede wszystkim wychowanie przedszkolne, a także: przedmioty zawodowe, język angielski, edukacja dla bezpieczeństwa, psycholog, wychowanie do życia w rodzinie, doradca zawodowy, matematyka. Fakt, że dyrektor poszukuje nauczyciela, nie oznacza, że zajęcia nie są realizowane. Najczęściej są one prowadzone przez innych nauczycieli na zasadzie godzin ponadwymiarowych lub zastępstw. Dyrektor może też wystąpić do kuratora
o zgodę na powierzenie zajęć osobie bez wymaganych kwalifikacji (np. studentowi ostatniego roku studiów czy nauczycielowi pokrewnego przedmiotu).

Pragnę Państwu przypomnieć, że art.48 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi:

1.      Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania.

2.      Ograniczenie lub pozbawienie praw rodzicielskich może nastąpić tylko
w przypadkach określonych w ustawie i tylko na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu.

Ponadto zgodnie z art.86 Prawa Oświatowego:

1. W szkole i placówce mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki.


2. Podjęcie działalności w szkole lub placówce przez stowarzyszenie lub inną organizację, o których mowa w ust. 1, wymaga uzyskania zgody dyrektora szkoły lub placówki, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady szkoły lub placówki i rady rodziców.

Przepisy prawa oraz prawa obywatelskie gwarantowane w Konstytucji RP nie mogą być naruszane. Prawa rodziców, którzy powierzyli kadrze pedagogicznej to co mają najcenniejszego - czyli swoje dzieci - muszą być respektowane.

Spieszę poinformować, że na konferencjach inaugurujących nowy rok szkolny 2019/2020 zwróciłem się do dyrektorów o staranny dobór osób, instytucji
i organizacji kooperujących ze szkołą oraz każdorazowe dopełnianie procedur wymaganych przez prawo. Poprosiłem o rozwagę, odpowiedzialność
i przezorność. Szkolne wspólnoty nie mogą bowiem być rozrywane przez spory, kłótnie i konflikty, w tym konflikty ideologiczne dotyczące sfery tak intymnej jak seksualność uczniów.

Warto także wiedzieć, że Rozporządzenie MEN w sprawie bezpieczeństwa
i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach w § 14 ust.3 stanowi, że:

„Dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego:

1)      ustala długość przerw międzylekcyjnych;

2)      organizuje przerwy w sposób umożliwiający uczniom spożycie posiłków na terenie szkoły lub placówki.”

Szanowni Rodzice!

Stanowicie Państwo bardzo ważną część wspólnot złożonych z uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników i przyjaciół szkoły. Proszę o częstą obecność w szkole i zainteresowanie jej sprawami. Proszę o aktywność, zaangażowanie
i wsparcie. Z początkiem roku szkolnego 2019/2020 życzę Państwu, Państwa pociechom i całym społecznościom szkolnym wielu pięknych chwil, radości
i sukcesów. Wytrwałości, cierpliwości i zdrowia. Realizacji planów i spełnienia marzeń.

                                                                               Z poważaniem pozostaję

                                                                                    Roman Kowalczyk

                                                                             Dolnośląski Kurator Oświaty

 

 

List dostępny jest również pod tym adresem: List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty do Rodziców
 
 

KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH

W ZESPOLE SZKÓŁ PRZY WIELOSPECJALISTYCZNYM SZPITALU W MILICZU

ROK SZKOLNY 2018/2019

 

TERMIN

IMPREZA/WYDARZENIE

ODPOWIEDZIALNI

WRZESIEŃ

3 września

Rozpoczęcie roku szkolnego

A.      Kocur, A. Perlińska

8 września

Udział w Narodowym Czytaniu

A.      Perlińska

wrzesień

Udział w obchodach Dnia Karpia

Wychowawcy grup

22 września

Udział w obchodach Święta Lasów Milickich „Las. Knieja. Dziczyzna”

Wychowawcy grup

30 września

Dzień chłopaka

Wychowawcy grup

wrzesień

Konkurs na jesienny stroik

K. Wołoszyn

PAŹDZIERNIK

październik

Światowy Dzień Zwierząt/ Dzień Wolontariatu

A. Kocur

październik

Spotkanie z policjantem-prelekcja na temat zagrożeń związanych z używaniem środków zastępczych

P. Piasecki

10 października

Dzień Drzewa,/Dzień Zdrowia Psychicznego

J. Kwiecień

14 października

Dzień Edukacji Narodowej (apel)

K. Kaczmarek, B. Kostrzewa

LISTOPAD

 listopad

Narodowe Święto Niepodległości

A. Perlińska

listopad

Dzień prawie Wszystkich świętych

K. Skowrońska

listopad

Śniadanie daje moc

E. Wolna

listopad

Konkurs na 100lecie niepodległości

A.      Perlińska

20 listopada

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

A. Perlińska, A Kocur, wychowawcy

30 listopada

Andrzejki

Wychowawcy grup

GRUDZIEŃ

grudzień

Mikołajki

A. Stachurska

grudzień

Warsztaty z wolontariuszką Wrocławskiego Hospicjum

A.      Perlińska

grudzień

Konkurs na kartkę bożonarodzeniową

M. Frankowska

10 grudnia

Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

A. Perlińska. H. Lindner

19 grudnia

Spektakl świąteczny / Dzień Wolontariatu

K. Skowrońska /A. Kocur, wychowawcy

STYCZEŃ

styczeń

Bezpieczne ferie. Bezpieczna woda. Warsztaty                                z udzielania pierwszej pomocy.

P. Piasecki

21 stycznia

Dzień Babci i Dziadka

wychowawcy grup

 

Pomagamy zwierzętom (aukcja)/ Konkurs na

A.      Kocur, / K . Wołoszyn

LUTY

14 lutego

Walentynki/ Zabawa karnawałowa

wychowawcy grup

9 lutego

Dzień Bezpiecznego Internetu

H. Pietrzak

luty

Debata uczniowska- Stop dopalaczom

P. Piasecki

MARZEC

8 marca

Dzień Kobiet

H. Pietrzak, P. Piasecki

marzec

Jesteśmy bezpieczni. Bezpieczni na drodze

P. Piasecki

21 marca

Dzień wiosny

wszyscy nauczyciele

 

Konkurs polonistyczny

 

KWIECIEŃ

kwiecień

Konkurs na kartkę wielkanocną

M. Frankowska

kwiecień

Konkurs na stroik wielkanocny

K. Wołoszyn

kwiecień

Spotkanie z policjantem-prelekcja na temat zagrożeń związanych z używaniem środków zastępczych

P. Piasecki

17 kwietnia

Konkurs ekologiczno-przyrodniczy/Dzień Ziemi

K. Kaczmarek, B. Kostrzewa

MAJ

2 maja

Święta majowe

A. Perlińska

5 maja

Dzień walki z dyskryminacją- warsztaty SPDiON

J. Kwiecień

maj

Dzień Europy

A. Kocur, A. Stachurska

maj

Dzień Bliskiej Osoby

A. Wołoszyn

CZERWIEC

 31 maja

Dzień Dziecka ( spartakiada sportowa/spotkanie ze strażakami)

P. Piasecki, H. Pietrzak

czerwiec

Akcja  „Jak nie czytam jak czytam”- bicie rekordu w jednoczesnym czytaniu książek

A.      Perlińska

czerwiec

Bezpieczne wakacje

Wychowawcy klas, P. Piasecki

czerwiec

Zakończenie roku szkolnego

H. Pietrzak, M. Frankowska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{youtube}pCwIytwfhHw{/youtube}

 

   


 

 

     

STRUKTURA ORGANIZACJI ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZY WIELOSPECJALISTYCZNYM SZPITALU W MILICZU

Pełna nazwa szkoły:  Zespół Szkół Specjalnych przy Wielospecjalistycznym Szpitalu w Miliczu

Szkoła jest samodzielną placówką zorganizowaną w podmiocie leczniczym, uczniami szkoły są pacjenci hospitalizowani na Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży. Średni pobyt ucznia na oddziale wynosi 6 – 8 tygodni. Szkoła jest placówką nieferyjną, realizującą programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego, ustaloną dla danego etapu edukacyjnego oraz ramowe plany nauczania szkół, do których uczniowie uczęszczali przed przyjęciem do jednostki.

W skład zespołu wchodzi ośmioletnia Szkoła Podstawowa Specjalna nr 1 oraz Liceum Ogólnokształcące Specjalne.

W zespole Szkół zajęcia dydaktyczne odbywają się na jedną zmianę (9.05 – 15.30) w systemie klas łączonych, w ramach trzech grup:

Grupa I

klasa 1 – 3 Edukacja wczesnoszkolna

Grupa II

klasa 4 – 7 Szkoła Podstawowa

Grupa III

klasa 8 Szkoła Podstawowa

klasa1, 2  Liceum Ogólnokształcące

 

Ponadto w szkole organizuje się zajęcia popołudniowe w ramach trzech grup wychowawczych. Grupy wychowawcze funkcjonują w ciągu całego roku szklonego, również              w okresie ferii szkolnych i w dniach wolnych od nauki.

Zajęcia te organizuje się w  wymiarze 28 godzin  tygodniowo w rozliczeniu rocznym dla każdej grupy.

W ramach prac grup wychowawczych uczniowie rozwijają swoje zainteresowania i uzdolnienia, biorą udział w zajęciach czytelniczych, plastycznych, teatralnych, wokalno – muzycznych, sportowych i turystyczno – krajoznawczych.

Ponadto w szkole w ramach zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania uczniów odbywa się nauka pływania na basenie w wymiarze dwóch godzin tygodniowo