Drukuj
Kategoria: Wydarzenia

Informuję, iż do 7.06.2020r., w uzgodnieniu z organem nadzorującym oraz prowadzącym (pisma nr DZSS.KA.7.17.2020 z dn. 21.05.2020 r., DZSS.KA. 701.3.2020 r. z dnia 21.05.2020r.), w Dolnośląskim Zespole Szkół Specjalnych w Miliczu, ze względu na ryzyko wynikające z charakteru zajęć, w tym zagrożenia zdrowotnego oraz brak możliwości zorganizowania zajęć w sposób zmniejszający to ryzyko, zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (tak jak miało to miejsc do tej pory).

Termin i sposób konsultacji nauczycieli Dolnośląskiego Zespołu Szkół Specjalnych przy Wielospecjalistycznym Szpitalu w Miliczu jest uzależniony od potrzeb i możliwości zdrowotnych uczniów oraz uzgodniony z wychowawcami klas.

Proponowane w Rozporządzeniu MEN z dnia 14 maja 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciw działaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 871) konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne, w szczególności z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej uczniom klasy VIII szkoły podstawowej oraz pozostałym uczniom szkoły podstawowej i ponadpodstawowej realizujących kształcenie ogólne, od 01.06.2020 r., mogą odbywać się w formie stacjonarnej, po uprzednim zgłoszeniu zapotrzebowania przez rodziców uczniów.

                                                                                                 Hanna Zaczyk Lindner 

                                                                                                 Dyrektor DZSS w Miliczu